کاش می شد فهمید اینجا کجاست! با دقت فیلم را نگاه کنید این خانم به مرغ ها آب تزریق می‌کند با این روش مرغ سنگین میشود و فروشنده سود بیشتری می‌برد،! ببینید رذالت و پستی تا کجا نه وجدانی در کاراست و نه انصاف این دیگر نهایت طمع است از این آدم دوپا هرکاری برمی آید انصاف حیوانات بیش از این آدم نما هاست...