تعظیم و بوسه فرستادن طناز طباطبایی و جواد عزتی برای ببیندگان تئاترشان