امروز خورشید درخشان‌تر است و آسمان آبی‌تر
نسیم زندگی را به پرواز می‌کشد
و پرنده آواز جدید می‌سراید
امروز بهاری دیگر است
در روز تولد مهربان‌ترین همسر عزیزم تولدت مبارک