امیر بزمی پور : اینو ویدیو رو خود اینستا درست کرده ، فکر کنم آپشن جدیده