وقتى اكبر عبدى، يك تنه تمام شركت كنندگان جوكر را از خنده روده بر كرد