شبکە های اجتماعی از مرگ مردی کە ادعا می کرد روزانە بیش از ۲۰۰ چای می‌نوشید خبر می‌دهند. علت فوت این شخص مشخص نیست اما کاربران مرگش را بە نوشیدن زیاد چای ربط می‌دهند.