گشت و گذار محیا اسناوندی و همسرش مجتبی کشاورز در بازار رشت