بفرست واسه زن ذلیلای تو سری خور ، البته فکر کنم اولیش خودتی !!