در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می‌رود . . . الهی رضاً برضائک و تسلیماً لأمرک لا معبود سواک