یک سال تحصیلی دیگه هم گذشت با تمام فراز و نشیب ها... پایان نهم راهنمایی... و انتخاب رشته ...