صحبت های شیرین ژاله صامتی از نحوه بازیگر شدن در نوجوانی