در سکانسی از سریال جیران، لیوان شربتی که در دست بهرام رادان است به جای خالی شدن از قبل هم پرتر می‌شود.