آموزش تشت زنی حتما تا آخر ببینید .هنر تشت زنی در بین زنان شمالی بسیار مرسوم می باشد .