یه عمر اشتباهی بستنی خوردیم ، درستش اینجوریه ؟ یا آبجی داری اشتباهی میزنه ؟

فرادرس