بازیگرانی که چهره ایی جوان دارن از روشنک گرامی تا نازنین بیانی