امداد رسانی منصوریان قهرمان ووشو جهان بعنوان آتش نشان در آبادان