مسیری که امروز در متروپل به آن دسترسی پیدا کرده اند و نشان می‌دهد طبقات منفی مترو‌پل کاملا زیر آب است و همین موضوع احتمالا پیدا کردن باقی اجساد را با مشکل مواجه کند.