یک بازدید کننده با پرتاب کیک به تابلوی نقاشی مونالیزا در موزه لوور پاریس حمله کرد.