فردی که مدعی شده بود ۳۰ ساعت در زیر آوار متروپل بود؛ عذرخواهی کرد