تو جز معدود ادمهايى بودى كه خبر داشتى از سالى بارها ممنوع فعاليتهام ،
از سكوت درد من و قضاوت بقيه ...
بدجور دلتنگتم رفيق ، …. ‎
اره داداشى هنوزم همونه داستان و هنوزم ركورد دارم
 چون هنوزم بلد نیستم خودم نباشم ، چون رفیق گرگ و‌شریک قافله نبودم ، همیشه هم از در خوردیم هم از دیوار ولی عزت و خدا میده خودشم حفظش میکنه ..
‎اره دلم برات تنگ شده ، و بين ما ديواراى سنگيه رفيق .. . ‎بعد برنامه ، گفتى بابت حرفم كه گفتم " دنيا وايسته پياده شم " معذرت ميخوام ميدونم ناراحتت كردم ... ‎اره ناراحتم كردى داداشى ولى حرفت درست بود … .