بذرپاشی اسطوره آبی در کمپ حجازی ؛ یازده سال پیش در چنین روزی