به کمک ژاله صامتی و همسرش، ساینا شیخی پدیده عصر جدید عضو انجمن گویندگان ایران شد.