اجرای بینظیر گروه معلولان دست خدا ! قهرمان های واقعی عصرجدید که امشب درس بزرگی به همه مردم ایران و داورها دادن!