در بازی پرسپولیس و تراکتور، هواداران تراکتور هنگام زدن ضربات کرنر به سوی بازیکنان اشیای مختلف پرت کردند. در این بین برخورد سنگ، حتی بازیکن خود تراکتور را مصدوم کرد. گزارشگر در این صحنه از پرتاپ تماشاگر تعریف کرد.