تصاویر جدید از حرکات زننده در جریان بازی تراکتور- پرسپولیس؛ پرتاب آب دهان به سمت مربی پرسپولیس!

جدا از رنگ لباس تیم ها و طرفداری از هر تیم خاصی ، واقعا تاسف بار هست ، این برخورد زننده و دور از فرهنگ .