فیلم منتشر شده باشگاه پرسپولیس: سنگ به دست و شکم گل محمدی برخورد کرد