توقف بازی پرسپولیس تراکتور بعلت پرتاب اشیا به داخل زمین