انتقاد تند اخبار بیست و سی از احسان علیخانی: بهتر است خودش هم این کتاب را تهیه کند ...