ویدیویی زیرخاکی از اجرای برنامه کودک توسط ایرج طهماسب در دهه ۶٠