تصاویر جدید مونا فرجاد به همراه پدرش در روز بازیگر