علی اوجی از فوت پدر و برادش و سرطان مادرش در خندوانه می گوید