ویدیو دردناکی که عموپورنگ در اینستاگرامش منتشر کرد