گوشت فروش گرون می کنه مردم بالانس می زنن یا مدیر گوشت ؟