گشت و گذار محیا دهقانی بازیگر نجلا و دوستش در اهواز