ویدیویی جنجال برانگیز و منتشر شده از امبر هرد که ادعا شده با استفاده از دستمال کاغذی در جلسه دادگاه به صورت مخفیانه کوکائین مصرف کرده است