کنایه‌ سنگین جناب خان به پراید ۲۰۰ میلیون تومانی و وضعیت اقتصادی در خندوانه

بخشی از مجموعه تلویزیونی خندوانه را که در آن جناب خان از وضع اقتصادی موجود شکایت کرد