تولد نفیسه روشن در آسایشگاه معلولین شفیع زاده بابل