تابلویی زیبا از اثر دست هنرمندان از مونا فرجاد تا مهتاب کرامتی