غم در چشم ملک‌زاده، خشم در نگاه تاجی و لبخند‌های خاص مهدعلیا