پخت یک آبگوشت سنتی حوشمزه به سبک صبا راد در خانه اش