فاطمه گودرزی و عروسش دریا مرادی دشت در برنامه دورهمی