دیدار شهربانو منصوریان قهرمان ووشو جهان و کامیار کمدین با رضا رویگری در آسایشگاه کهریزک