ویدئویی از گفتگو با بازیگران خردسال و بچه مهندس را مشاهده می‌کنید.