گریم «جنازه شدن» جوانه دلشاد در پشت صحنه ی فیلم آنیما