امیر جعفری : من و ریما رامین فر ، چون پول نداشتیم 8سال نامزدبودیم