سکانسی از  فیلم امام‌علی  لحظه ضربت خوردن حضرت علی