سوفیا دختر یکتا ناصر و پسر پدرام کریمی در شهر بازی