دلجویی یک معلم از دانش آموزان در لرستان به شیوه ای عجیب

ما که متوجه نشدیم این کوتاهی مو چه تاثیری بر علم آموزی و تربیت بچه ها داره