ما هم کم و بیش از این خشونت ها دیدیم شاید این ناظم هم قربانی خشونت ناظم دوران خودش بوده ! اما بالاخره که باید این زنجیرهٔ خشونت قطع بشه ؟ و البته ناظم و مدیر و معلم و استادهای خوب هم کم نداشتیم که تا همیشه قدردان زحمات این بزرگواران هستیم ! سایهٔ معلمین مهربان بر سر محصلین و فرزندانمون جاویدان  دوستتون دارم قلب منین