مديراني با حقوقي بيش از 50 ميليون در شرکت هاي دولتي زيان ده